نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن تولید کنندگان رنگ و رزین ایران

نام تشکل: انجمن تولید کنندگان رنگ و رزین ایران


رییس هیات مدیره: مهندس ایرج اعتماد امامی
دبیر: مهندس شیوا وصالی
تلفن: 22047195 - 22047199
فکس: 22047101
نشانی: تهران،, خ آفريقا، کوچه ارمغان شرقي، پلاک 13، طبقه ششم
نشانی الکترونیکی:   parmai@tavana.net
نشانی وبسایت:   parmai@tavana.net