نظرسنجی

پروفایل اعضاء

انجمن اقتصاددانان ایران

نام تشکل: انجمن اقتصاددانان ایران


رییس هیات اجرایی: حمید دیهیم
دبیر: علی محمودی دیزجی 
تلفن: 88381363
فکس: 88381363
نشانی
: خیابان مفتح جنوبی، کوچه افشار، پلاک 8، طبقه اول
نشانی وبسایت:
پست الکترونیکی: