نظرسنجی

نوروز ایرانی در پهنه ی جهانی

نوروز ایرانی در پهنه ی جهانی
دانلود مقاله
فرهنگ ایرانی از ویژگیهایی برخوردار است که در تعداد انگشت شماری از فرهنگ ها در سطح جهانی می توان همانند آن را یافت. ناگفته پیداست که برخی از این ویژگی ها نیز کم نظیر است. چنانکه فرهنگ ایرانی ضمن تکیه بر خصایص ملی ایرانی، طبیعت گرا و به گونه ای شگفت انگیز انسان گراست؛ بلکه از همین روی ویژگی هایی جهانی دارد.
پختگی، غنا، جاذبه و مقاومت از دیگر ویژگی های فرهنگ ایرانی است که در طول تاریخ پر فراز و نشیب کشور ایران حتی در زمانهای شکست های سیاسی و نظامی در برابر اقوام و دولت های تجاوزگر و به هنگام فروپاشی ساختار دفاعی و درهم پاشی نظام سیاسی کشور، از خود پایداری نشان داده و در نهایت قوم و حکومت چیره و سلطه گر وارد شده از بیرون را در خود جذب کرده است، به گونه ای که اقوام فاتح همچون مغولان با جذب فرهنگ و تمدن ایرانیان یا ایرانی شده یا حداقل بسیاری از عناصر و ویژگی های فرهنگ ایرانی در فرهنگ آن ها وارد شده و به فرهنگ آن ها شکل و بوی فرهنگ ایرانی داده است.
از مهمترین ویژگی های فرهنگ ایرانی آن است که مانند بسیاری دیگر از فرهنگ ها برای گسترش خود نیاز به شمشیر، سلاح و زور نداشته است و عناصر این فرهنگ انسان گرای طبیعت جو و صلح خواه با اندیشمندان، بازرگانان و جهانگردان و همانند آن ها به اقصا نقاط گیتی سفر کرده و در فضاهای نو خانه یافته است به طوری که امروزه در مناطق متعددی از جهان واژه های پارسی، نامهای ایرانی، مراسم ایرانی و همانند آنها یافت می شود که آن مناطق و سرزمین ها، هیچگاه جزو سرزمین های تابع امپراتوری ایران نبوده اند. انسان هنگامی که در الجزایر نام "رستم" می یابد و هنگامی که واژه های بسیار ایرانی در زبان رایج سواحیلی که در شرق و مرکز آفریقا سخنگویان بسیار دارد می شنود، دچار شگفتی می شود. اما از همه بخش های فرهنگ ایرانی که در جهان پراکنده شده سرآمدتر، نوروز است که طرفداران پروپاقرص فراوانی در چهارسوی گیتی دارد.
نوروز زیبا و آداب و رسومش با ویژگیهایی همچون خانه تکانی کردن، لباس نو پوشیدن، کینه و عداوت از دل زدودن و گام آشتی برداشتن  و همانند آن ها را نه تنها در ایران، افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و دیگر کشورهای منطقه می توان دید بلکه این مراسم همگام و همراه با طبیعت و تغییر فصل را در آمریکای شمالی، در غرب چین، در شرق آفریقا و بسیاری دیگر از مناطق جهان می توان ملاحظه کرد.
نوروز پیام آشتی، عشق، تغییر و مهرورزی و از عداوت و دلخوری دور شدن دارد. پیامی که در همه تاریخ، انسان ها بدان نیاز داشته اند و امروز چنین نیازی بیش از همیشه مطرح است.
آمدن بهار و نوروز را به همه همکاران در عرصه صنعت و تولید و به همه ایرانیان شادباش می گوید. نوروز مبارک