نظرسنجی

کنفرانس علمی-کاربردی تعالی سازمانی برگزار می‌شود

کنفرانس علمی-کاربردی تعالی سازمانی برگزار می‌شود
کنفرانس علمی-کاربردی تعالی سازمانی با محوریت مهندسی تعالی در سازمانها برای رونق تولید ، از سوی مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی با پشتیبانی علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن مهندسی صنایع ایران در 7 بهمن ماه 1398 برگزار می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به سایت excellence.imi.ir مراجعه کنید