نظرسنجی

کارگاه های شرایط عمومی پیمان و تجزیه و تحلیل و نحوه ی بررسی تاخیرات پروژه ها

کارگاه های شرایط عمومی پیمان و تجزیه و تحلیل و نحوه ی بررسی تاخیرات پروژه ها
جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در ادامه دوره های آموزشی حوزه قراردادها در نظردارد؛ کارگاه های آموزشی زیر را در محل دانشگاه برگزار نماید.
این دوره ها که شامل شرایط عمومی پیمان و تجزیه و تحلیل و نحوه ی بررسی تاخیرات پروژه هاست در 18 و 19 مهرماه سال جاری برگزار می شود. گفتنی است برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.edu.jdamirkabir.ac.ir  و یا با شماره تلفن های 88920005 تماس حاصل نمایید.