نظرسنجی

واحدهای صنعتی،بهره‌برداران معادن وپیشکسوتان صنعتی نمونه ی سال 98

واحدهای صنعتی،بهره‌برداران معادن وپیشکسوتان صنعتی نمونه ی سال 98

فرمهای مربوط به انتخاب واحدهای صنعتی،بهره‌برداران معادن وپیشکسوتان صنعتی نمونه سال  98

پیوست 43373.pdf

پرسشنامه.xlsx

فرم پرسشنامه واحدهای معدنی نمونه و پیشکسوت 97.pdf

فرم انتخاب واحدهای صنعتی نمونه.pdf