نظرسنجی

فراخوان ثبت توانمندی فناورانه

فراخوان ثبت توانمندی فناورانه
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اهتمام تمام حوزه‌ها به توسعه توليدات دانش بنيان و بومی سازی فناوری و در راستای اجرای مسووليت‌های مرتبط با ماده 27 آیين نامه اجرايی" قانون حمايت از شركت‌ها و مووسسات دانش بنيان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها " مصوب هيأت دولت كه به استناد ابلاغيه 205677/3 مورخ 25/10/91 به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران واگذار گرديده، وظيفه اطلاع رسانی نيازهای فناورانه، تجهيزات  و مواد اوليه دستگاه های اجرايي به شركت‌ها و مووسسات دانش بنيان را بر عهده دارد. 
نظر به استقبال بخش صنعت و دستگاه های اجرايي از اين برنامه، دفتر مركزی ارتباط با صنعت سازمان پژوهش های علمي و صنعتي ايران قصد دارد با اجرای برنامه ثبت، مميزی و صدور گواهينامه تاييد توانمندی های فناورانه، رشد توليدات دانش بنيان و فناورانه را در كشور پايش نمايد و با تهيه بانک اطلاعاتي از شركت‌های فناور داخلی، نقش خود را در اجرای ماده 27 قانون حمايت از شركت‌ها و مووسسات دانش بنيان به طور تمام و كمال ايفا نمايد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کنفدراسیون صنعت ایران تماس حاصل نمایید.