نظرسنجی

دکتر نورززاده به سمت مدیرعاملی شستا رسید

دکتر نورززاده به سمت مدیرعاملی شستا رسید
جناب آقای دکتر سیدرضا نوروززاده، مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، انتصاب آن جناب با دانش و تجارب ارزنده به عنوان مدیرعامل شستا را صمیمانه تبریک عرض نموده، برای جنابعالی موفقیت بیش از پیش آرزو دارد.
داریوش مهاجر
دبیرکل