نظرسنجی

دومین مجمع ملی سلامت برگزار می شود

دومین مجمع ملی سلامت برگزار می شود
با عنایت به بند 11 سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه در خصوص مسولیت‎پذیری و مشارکت در سلامت و با توجه به تاتثیر عملکرد نهادها و دستگاه ها به عنوان عوامل اجتماعی بر سلامت؛ وزارت بهداشت به منظور فرهنگ سازی، ایجاد توانمندی و مشارکت در مسوولیت پذیری و پایخگویی آن ها، اولین مجمع ملی سلامت و جشنواره تعهد و مسولیت اجتماعی سلامت را در تاریخ 8 اسفند  سال 95 با حضور ریاست محترم جمهوری و تعدادی از اعضای دولت برگزار و از اقدامات شایسته تعدادی از نهادها و دستگاه های متعهد و مسولیت پذیر در برابر سلامت توسط رییس جمهور تقدیر بعمل آورد.
در نظر است؛ «دومین مجمع ملی سلامت» در اردیبهشت ماه سال 1397 برگزار شود، بر همین اساس از آن مدیریت محترم درخواست می شود ضمن اطلاع رسانی به سازمان های زیر مجموعه، دستور فرمایند با مراجعه به درگاه الکترونیکی SDHfestival.iums.ac.ir و تکمیل فرم الکترونیکی خود اظهاری دریافت نشان تعهد و مسولیت اجتماعی سلامت، حداکثر تا تاریخ 15 بهمن ماه 1396 مستندات مربوطه را به دبیرخانه ارسال نمایند.
برای اطلاعات بیشتر با شماره های 86704631و 86704638 تماس حاصل نمایید.