نظرسنجی

اولین سالگرد درگذشت دکتر رضا نیازمند،بنیان گذار صنایع نوین ایران

اولین سالگرد درگذشت دکتر رضا نیازمند،بنیان گذار صنایع نوین ایران

اولین سالگرد درگذشت دکتر رضا نیازمند،بنیان گذار صنایع نوین ایران،با سخنرانی دکتر علی اصغر سیدی برگزار می شود.

زمان: چهارشنبه 14 آذر 97 ،ساعت 14

مکان: اتاق بازرگانی تهران،خیابان وزرا، روبروی کوچه بیست و یکم ،پلاک 82،سالن طبقه هشتم.

هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران