نظرسنجی

اجماع‎سازی در بخش خصوصی صنعت نفت

اجماع‎سازی در بخش خصوصی صنعت نفت
فدراسیون صنعت نفت ایران با در نظر گرفتن اصل تعامل، تفاهم و هم‎افزایی بخش خصوصی ایران و تاثیر آن بر اقتصاد کشور نشستی را با موضوع «اجماع‎سازی در بخش خصوصی صنعت نفت» برگزار می‎کند.
 این فدراسیون با این بیان که «ضرورت تعامل، تفاهم و هم‎افزایی بخش خصوصی با توجه به جایگاه امروز آن در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و در کلان تصمیم‎گیری‎های کشور، پیش از پیش، امریست بدیهی و مورد تایید همگان و ما امروز بیش از هر زمان دیگری آن‎هم در بستر توسعه پایدار میسر می‎گردد» تصمیم به برگزاری اولین نشست خود با عنوان « اجماع‎سازی در بخش خصوصی صنعت نفت» گرفته است.

اولین نشست فدراسیون صنعت نفت ایران
اجماع‎سازی در بخش خصوصی صنعت نفت
تعامل، تفاهم و هم‎افزایی

به بیان بسیاری از دولتمردان....
-    یکی از اشکالات بزرگ مدیریتی‎مان آن است که معمولا سیاست‎گذاری‎ها و خط مشی‎های کلان با دقت و وسواس فراوان نوشته و تصویب می‎شود ولی مراحل بعدی که از آن به عنوان «رویه و روش» نام برده می‎شود به مقدار زیادی مورد غفلت قرار می‎گیرد.
-    متاسفانه در بسیاری اوقات نمی‎توانیم تصمیم‎گیری کنیم و در اجرا با مشکلات عجیب و غریب مواجه می‎شویم.
-    حضور و فشار بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات و تصمیم‎سازی‎های عاقلانه اقتصادی بسیار کاهش یافته است.
-    بخش خصوصی می‎تواند تحولی اساسی در اقتصاد ایران ایجاد کند اما حضور کم‎رنگی دارد.
-    ما شاهد افول جدی در حضور موثر پارلمان بخش خصوصی در صحنه تصمیم‎گیری و اجرا هستیم و این بخش به تحرک . تحول مجدد نیاز دارد.
«مدیریت توسعه» و «توسعه مدیریت» امری دو بعدی است. یک فرایند است نه یک فرآورده. هدف این فرآیند هدایت تکامل حیات سازمانی از طریق ایجاد هم‎افزایی بین دو نیاز ظاهرا متضاد است:
نیاز اعضا و اجزا به تنوع و آزادی از یک سو و نیاز کل سیستم به هم‎آهنگی و وحدت از سوی دیگر. در غیر این صورت در نبود وحدت، اغتشاش و تفرقه حاصله، همان‎قدر موجودیت سیستم را به مخاطره می‎اندازه که متقابلا در نبود و آزادی، یکنواختی و اختناق منتجه بقای سیستم را تهدید می‎کند. فهم این پیچیدگی و مدیریت این تعامل به طوری که این دو گرایش، نه تنها مانعه‎الجمع نشوند، بلکه در تعاملی توامان ارزشی افزون بر جمع اجزا تولید کنند، چالش اصلی مدیریت معاصر است.
نشست حاضر در پی معرفی و پایه‎گذاری مبانی رویکردی است «توامان» به:
پدیده سازمان، نقش فرهنگ و رهبری، عزم استراتژیک، مدیریت تحول و معماری سازمان‎های یادگیرنده و سرانجام خلق آینده مطلوب از طریق به دست دادن:
-    راه حلی جامع که به جای بهبودهای مستقل تاکتیکی در پی تحولی یکپارچه و استراتژیک در کل سیستم است (total solution)
-    فرآیندی مستمر که بهبود حال و آینده قصد اصلی آن است،
-    هم‎اندیشی مشترک‎المقاصد و مشترک‎المنافع که از توسعه روزافزون ظرفیت خود برای برآوردن نیازها و خواسته‎های خود و دیگران رضایتی عمیق تجریه می‎کنند.
-    سازمانی که در آن جز و کل همبستگی هم‎افزا دارند و هرکدام موفقیت خود را از طریق توفیق متقابل یکدیگر در بستر توسعه پایدار تعقیب می‎کنند.