نظرسنجی

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی
به دلیل به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان در جلسه نخست در تاریخ ۹۷/۳/۱ ، جلسه بعدی مجمع عمومی عادی برای انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس کنفدراسیون صنعت ایران در ساعت ۱۴:۳۰ روز سه‌شنبه ۹۷/۳/۲۲ در محل دبیرخانه کنفدراسیون برگزار می‌گردد. هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران