نظرسنجی

اساسنامه

به منظور ارتقا نقش و مقام صنعت در جامعه و اشاعه درک  مسايل آن باتوجه به:
-    اهميت نقش تشكل‌هاي صنعتي ـ علمي ـ حرفه‌اي و صنفي در شكل‌گيري هدفها، سياستها و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
-     شناخت نيازها و مسایل مشترك تشكل‌هاي صنعتي – علمي – حرفه‌اي و صنفي
-    ضرورت برقراري تبادل‌نظر و ارتباط نزديك بين تشكلها با هدف همسویي و همفكري و موثر نمودن نقش آنها در شكل دهي سياستها و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي.
كنفدراسيون صنعت ايران با اهداف، سياستها، خط‌مشي‌ها و اركان مندرج در اين اساسنامه تشكيل مي‌شود.
شما می توانید اساسنامه کنفدراسیون صنعت ایران را در ادامه دانلود کنید.

اساسنامه.pdf
اسامی هیات مدیره ایران را از لینک زیر می توانید دانلود کنید.
اعضای هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران.pdf