دبیرخانهاسامی اعضای هیات مدیره
 
            آقای بهزاد  مشهدی کردی                                    پژوهشگر ارشد کنفدراسیون صنعت ایران
              خانم اعظم نوروزی                                     مسوول روابط عمومی و انتشارات   
                       خانم عطیه اسماعیل پور                                  کارشناس مسوول کمیته عضویت                  
             آقای ایوب سلیمانی                                      کارشناس مالی                              
                     آقای پرویز افشارجو                                     کارشناس امور اداری                             
                            خانم شیرین تجلی                                    کارشناس امور اداری                                    
  آقای داریوش امینی پارسا                                    کارمند