نظرسنجی

دبیرخانه


اسامی اعضای هیات مدیره و پرسنل را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

اعضا هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران.pdf
اسامی اعضای هیات مدیره و دبیرخانه کنفدراسیون صنعت ایران.pdf