دبیرخانهاسامی اعضای هیات مدیره

 
            آقای بهزاد  مشهدی کردی                                    پژوهشگر ارشد کنفدراسیون صنعت ایران
              خانم اعظم نوروزی                                     مسوول روابط عمومی و انتشارات   
                       خانم عطیه اسماعیل پور                                  کارشناس مسوول کمیته عضویت                  
             آقای ایوب سلیمانی                                      کارشناس مالی                              
                     آقای پرویز افشارجو                                     کارشناس امور اداری                             
  آقای داریوش امینی پارسا                                   کارمند