نظرسنجی

تاریخچه

با گذشت سالیان طولانی از تشکیل نهادها، تشکل ها و انجمن های صنفی در کشور، همواره جایگاه نهادی که بتواند نظرات همه ذی نفعان را جمع آوری کرده و در جهت پاسخگویی نیازهای کلان صنعت، کارآفرینان و مدیران سازمان دهی نماید، خالی می نمود. دغدغه ایجاد چنین تشکلی افکار تعدادی از کارآفرینان و مدیران اقتصادی بخش خصوصی را به خود مشغول کرده بود تا اینکه در زمان اعلام روز صنعت در دهم تیر ماه سال 1376، فرصتی دست داد تا هیات موسسی از برگزیدگان صنعت کشور، به ایجاد تشکل مورد نیاز همت گماشتند. مجمع عمومی موسس در ششم شهریور 1379 در هتل آزادی تهران و با حضور نمایندگان 60 تشکل بزرگ صنعتی که برخی از آن ها سابقه 50 ساله با هزاران عضو داشتند، تشکیل شد و از بیست و چهارم مهر ماه سال 1380 که پروانه کنفدراسیون صنعت ایران از سوی وزارت کشور صادر گردید، این نهاد به طور رسمی فعالیت خود را با اهداف و رویکردهای ذیل آغاز نمود؛

1- توسعه و تقویت سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی
2- افزایش نقش صنعت در تولید، اشتغال و درآمد ملی
3- تلاش در ارتقا شناخت و باور جامعه از نقش صنعت در توسعه فراگیر
4- اعتلا و ارتقا دانش، مهارت های رهبری و مدیریت بنگاه های صنعتی
5- تقویت تشکل گرایی صنعتی با هدف مشارکت موثر تر و بیشتر در فرآیند تصمیم سازی
6- بررسی مسایل و مشکلات صنعت و تلاش برای رفع آن ها
7- تلاش در جهت استفاده بهینه ار منابع و حفظ محیط زیست
8- همکاری با سازمان های دولتی در مسیر ایجاد بستر مناسب برای توسعه صنعتی
9- همکاری با نهادهای فرهنگی و اجتماعی در جهت ایجاد فرهنگ صنعتی و فرا صنعتی متکی بر فرهنگ مورد احترام جامعه
10- توسعه همکاری های بین المللی با کنفدراسیون صنعت هند، فدراسیون صنایع آلمان، کنفدراسیون صنعت ایتالیا، کنفدراسیون صنعت بریتانیا، دبیر خانه جهانی اشتغال جوانان، دفتر عمران سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی مرتبط با صنعت