نظرسنجی

اهداف کنفدراسیون

کنفدراسیون صنعت ایران به منظور دستیابی به چشم انداز و اهداف خود تلاش می کند به طور مستمر به بازنگری ساختار، سیاست ها و برنامه های خود بپردازد. ضمن اینکه این رویکرد و اقدام به منظور خدمت دهی بهتر به اعضاء و دریافت خواسته ها و انتظارات آنها، انجام می شود.
با توجه به تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی کشور و مزیت ها و فرصت های موجود در جهانی شدن اقتصاد و رقابتی شدن محیط کسب و کار، لازم است کنفدراسیون صنعت ایران به برنامه ریزی استراتژیک توجه بیشتری داشته باشد تا بتواند ضمن تحقق بخشیدن به ماموریت خویش، در پاسخگویی بهتر به نیازهای اعضا و ذی نفعان شامل نیازها و خواسته های تشکل ها و در پی آن کسب و کارها بهتر عمل نماید.
بر اساس برنامه استراتژیک که پیش روی شماست، کنفدراسیون صنعت ایران به دنبال اجرای برنامه هایی است که مشارکت در توسعه صنعتی را برای اعضای خود هموار نماید و در عین حال، خدمات و ارزش پیشنهادی لازم را به اعضا و ذی نفعان طراحی و ارایه نماید که دربرگیرنده منافع مشهود و نا مشهود برای آنها باشد.
شما می توانید برنامه استراتژیک پنج ساله و برنامه یک ساله عملیاتی کنفدراسیون صنعت ایران را در ادامه دانلود کنید.

CII-Strategic-Plan.pdf